Wat is ergotherapie ?

Ergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek.

Ergotherapeuten helpen mensen die door lichamelijke en/of psychische omstandigheden niet (meer) kunnen functioneren zoals ze dat graag zouden willen. Ergotherapie stelt mensen in staat zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen omgeving (thuis, werk, school of elders).

Je kunt denken aan onder andere :

  • zelfzorgactiviteiten (wassen, aankleden, koken, etc.)
  • mobiliteit (binnen en/of buitenshuis),
  • werk,
  • vrije tijd en hobby’s.


Visie

Ergotherapie werkt vanuit de visie dat lichaam en geest één geheel vormen. Lichamelijk, emotionele, verstandelijke en sociale aspecten beïnvloeden elkaar. Om een persoon te kunnen helpen moet je rekening nemen met alle aspecten en hun samenhang.Hoe werkt een ergotherapeut ?


Allereerst vindt er een kennismaking en intake plaats waarbij wordt besproken aan welke hulpvraag u wilt werken en welke doelen u wilt bereiken.

Vervolgens wordt er nader geïnventariseerd wat de oorzaken zijn van de beperkingen en hoe deze kunnen worden opgelost of verbeterd . Deze inventarisatie bestaat uit een vraaggesprek en een observatie van een (of meerdere) activiteit(en).
Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, leerkrachten etc.

In overleg met u wordt er een plan van aanpak opgesteld .

Denk hierbij aan de volgende stappen :

  • (opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren,
  • leren de activiteit op een andere manier uit te voeren;
  • de activiteit leren uitvoeren met (mantel)zorg, hulpmiddelen of aanpassingen;
  • het aanvragen of adviseren van hulpmiddelen of aanpassingen;

Tot slot wordt er geëvalueerd in hoeverre de doelen zijn behaald en wordt er een advies gegeven m.b.t. het vervolgtraject.